วารสารวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านต่าง ๆ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและสถาบันหรือหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ)
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

 กองบรรณาธิการ
 
  ที่ปรึกษาวารสารสถาบันวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   
 

  บรรณาธิการ
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพาย
บรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 

กองบรรณาธิการวารสารสถาบันวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
บรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.จําลอง วงษ์ประเสริฐ
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพาย
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รองศาตราจารย์ ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ อาจวิชัย
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   

เลขนุการและเหรัญญิก
   
ดร.เลิศฤทธิ์ ตั้งชูวงษ์
เลขนุการและเหรัญญิก
   


© Copyright 2020 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สำนักงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
167 ถ.ชัยภูมิ – ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
e-mail : lertrit2014@gmail.com