Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

 ส่งบทความเพื่อเสนอตีพิมพ์
   
รหัสบัตรประชาชน
- - - -
   
ข้อควรปฏิบัติในการส่งบทความ
1)  การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ผู้ส่งบทความต้องสมัครสมาชิกวารสารเพื่อยืนยันในระบบส่งบทความ | สมัครสมาชิก
2)  บทความต้องเป็นไฟล์ (word 2003 นามสกุล .doc) หรือ ไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อสะดวกในการเปิดอ่านแก้ไข
3)  บทความที่ผู้ส่ง ส่งเข้าระบบเพื่อเสนอตีพิมพ์ ต้องผ่านการตรวจสอบจากกองบรรณาธิการวารสารเพื่อประเมินความถูกต้อง ดังนี้ บทความของผู้ส่งอาจไม่ผ่านเกณฑ์ หรืออาจมีการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของวารสาร
4)  บทความของผู้ส่งจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้รับการตอบรับจากกองบรรณาธิการวารสารแล้วเท่านั้น
   

   

© Copyright 2020 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สำนักงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
167 ถ.ชัยภูมิ – ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
e-mail : lertrit2014@gmail.com