วารสารวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านต่าง ๆ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและสถาบันหรือหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ)
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 13styles.com - Saturday
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
      ขั้นตอนงาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
      คำแนะนำผู้นิพนธ์
     ติดต่อเรา
     สมัครสมาชิก
     สายตรงบรรณาธิการ
     ผู้ดูแลระบบ
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 1 มกราคม 2560

          MIS-Research
  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
  research.cpru.ac.th
 
          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด

นางเพ็ญนิตย์ เมตตา
นางสาววราภรณ์ เลิศขามป้อม
นายเมธี ทะนสุข

  สมาชิกทั้งหมด 110 คน
   
 
 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 
คำแนะนำผู้นิพนธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 
   
   วัตถุประสงค์

  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบบทความวิจัย และบทความวิชาการ

การตรวจสอบทางวิชาการ

"บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ท่าน"
   ขอบเขต (Scope)

   วารสารวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัย (Research article) และ บทความวิชาการ (Academic article) ในสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคม บทความที่ ส่งมาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น บทความทุกเรื่องที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารจะได้รับการพิจารณาจากบรรณาธิการ กองบรรณาธิการและผ่านการ ประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) กระบวนการประเมินคุณภาพนี้ ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบว่า ผู้แต่งเป็นใคร และผู้แต่งจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ประเมินบทความของตน แบบ Double-blinded peer review โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่ตรงสาขาหรือเกี่ยวข้องกับสาขาไม่น้อยกว่า 2 ท่าน

   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ


ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1: มกราคม - เมษายน
ฉบับที่ 2: พฤษภาคม - กันยายน
ฉบับที่ 3: ตุลาคม - ธันวาคม

การติดต่อสั่งซื้อ
สั่งซื้อได้ที่สำนักงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ## ในนามสถาบันวิจัยและพัฒนา167 ถ.ชัยภูมิ – ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

บทความที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
เสมอไป

   


   


© Copyright 2020 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สำนักงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
167 ถ.ชัยภูมิ – ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
e-mail : lertrit2014@gmail.com