ระบบสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


สถาบันวิจัยและพัฒนา
รายละเอียด เว็บไซต์หลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ระบบฐานข้อมูลวิจัย
เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ดูแลโดย นายภาณุพันธุ์ อาสายุทธ

ระบบติดตามงานวิจัย
ระบบติดตามงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ดูแลโดย นายภาณุพันธุ์ อาสายุทธ

ระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ดูแลโดย นายภาณุพันธุ์ อาสายุทธ

(ใหม่)วารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา
เว็บไซต์ วารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดูแลโดย ดร.เลิศฤทธิ์ ตั้งชูวงษ์

การประชุมวิชาการฯ
เว็บไซต์ การประชุมวิชาการฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โดย นางสาวสุภารัตน์ ปราบคะเซ็นทร์

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เว็บไซต์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โดย นางสาวสุภารัตน์ ปราบคะเซ็นทร์

ระบบบริหารจัดการการบริการวิชาการสู่ชุมชน
เว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการการบริการวิชาการสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ดูแลโดย ดร.เลิศฤทธิ์ ตั้งชูวงษ์