วารสารวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านต่าง ๆ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและสถาบันหรือหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ)
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารออนไลน์
     แนะนำหนังสือ
      ทำเนียบคณาจารย์
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 ส่วนประกอบของวารสาร
 
 
Aim & Scope

กองบรรณาธิการจะรับพิจารณาบทความที่เกี่ยวข้อง กับศาสตร์การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา สถิติและจิตวิทยาการศึกษาหรือที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองบรรณาธิการในการพิจารณา

   
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
คณะทำงาน
ผู้ทรงคุณวุฒ
หลักเกณฑ์คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
Aim & Scope
ระบบการสมัครเพื่อขอรับการตีพิมพ์
 


วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สำนักงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ     
167 ถ.ชัยภูมิ – ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 e-mail : lertrit2014@gmail.com