หลักกณฑ์และแนวทางของโครงการที่มีลักษณะไม่เข้าข่ายต้องขอรับรองค้นจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์และโครงการที่สมารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร่งด่วน

สุภารัตน์ ปราบคะเซ็นทร์

View posts by สุภารัตน์ ปราบคะเซ็นทร์
Scroll to top