บรรยากาศ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีวิทยากร จำนวน 2 ท่าน กล่าวคือ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ panel 3 ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ panel 3 ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าอบรม จำนวน 53 คน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

สุภารัตน์ ปราบคะเซ็นทร์

View posts by สุภารัตน์ ปราบคะเซ็นทร์
Scroll to top