กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับคณะกรรมการ” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับคณะกรรมการ”
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ panel 3 ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ panel 3 ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 
 

สุภารัตน์ ปราบคะเซ็นทร์

View posts by สุภารัตน์ ปราบคะเซ็นทร์
Scroll to top