วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JDRI-- วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

"อัตราค่าธรรมเนียมในการพิจารณาบทความ (Rate)"
 
 
1. กรณีผู้นิพนธ์เป็นคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 0.00 บาท/1 บทความ
2. กรณีผู้นิพนธ์เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 0.00 บาท/1 บทความ
3. กรณีผู้นิพนธ์เป็นบุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 0.00 บาท/1 บทความ
4. กรณีผู้นิพนธ์เป็นบุคคลทั่วไป จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 0.00 บาท/1 บทความ
หมายเหตุ
1. การจ่ายเงินค่าพิจารณาบทความให้จ่ายผ่านระบบการโอนเข้าบัญชี ศึกษารายละเอียดจากระบบ
2. กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะเป็นค่าตอบแทนการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันที่ลงข่าว : 01 ตุลาคม 2561 เวลา : 11:16:47 
 


© Copyright 2018 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
โทรศัพท์ : 044-815-111, ภายใน. 4103, แฟกซ์ : 044-815-112
e-mail : research@cpru.ac.th