วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

 กองบรรณาธิการ
 
  ที่ปรึกษาวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
   
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัย และบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 

  บรรณาธิการ
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพาย
บรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม
รองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์
รองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาจารย์ ดร.สิริศักดิ์ อาจวิชัย
รองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 

กองบรรณาธิการวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา ไชยศิวามงคล
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองสุวรรณ
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา พัฒนากูล
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร.จีรนันท์ เขิมขันธ์
กองบรรณาธิการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ผอาจารย์ ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร.กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
   

ฝ่ายจัดการและเลขานุการกองบรรณาธิการ
   
อาจารย์ ดร.อุมาวดี เดชธำรงค์
เลขานุการ
นางมนไศล โรเบิร์ตส์
เลขนุการและเหรัญญิก
นางสาวสุภารัตน์ ปราบคะเซ็นทร์
ฝ่ายภาษาต่างประเทศ
   


© Copyright 2018 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
โทรศัพท์ : 044-815-111, ภายใน. 4103, แฟกซ์ : 044-815-112
e-mail : research@cpru.ac.th