วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 อัตราค่าตีพิมพ์
 
 
อัตราค่าตีพิมพ์
  1. กรณีผู้นิพนธ์เป็นคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 0.00 บาท/1 บทความ
  2. กรณีผู้นิพนธ์เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 0.00 บาท/1 บทความ
  3. กรณีผู้นิพนธ์เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 0.00 บาท/1 บทความ
  4. กรณีผู้นิพนธ์เป็นบุคคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 0.00 บาท/1 บทความ
  5. กรณีผู้นิพนธ์เป็นบุคคลทั่วไป จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 0.00 บาท/1 บทความ

การชำระเงิน

การชำระเงิน ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคาร ธนาคารกรุงไทย
สาขาชัยภูมิ

ชื่อบัญชี โครงการวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา บัญชีเลขที่ 307-X-XXXXX-X
ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ Fax-044-815-112 หรือ
e-mail address : research@cpru.ac.th


กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะเป็นค่าตอบแทนการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ 

   
การส่งบทความ
การเขียนใบตอบรับตีพิมพ์
ตัวอย่างบทความและการอภิปรายฯ
ตัวอย่างการเขียนตารางและอ้างอิง
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เว็บไซต์หลัก
 


© Copyright 2018 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
โทรศัพท์ : 044-815-111, ภายใน. 4103, แฟกซ์ : 044-815-112
e-mail : research@cpru.ac.th