วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 13styles.com - Saturday
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
      ขั้นตอนงาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
      คำแนะนำผู้นิพนธ์
     ติดต่อเรา
     สมัครสมาชิก
     สายตรงบรรณาธิการ
     ผู้ดูแลระบบ
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2561

web page hit counters codes Free          วารสารมชย.
  วารสารครุศาสตร์ฯ
  วารสารบริหารธุรกิจฯ
  วารสารรัฐศาสตร์
  วารสารศิลปศาสตร์ฯ
 
          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
นางสาวอนงค์นุช รุ่งหิรัญศักดิ์
นางสาวศิริพร วิโรภาส
นางสาวมณีรัตน์ ไชยโยธีร์

นางสาวนธิยา ภัทรวังฟ้า
  สมาชิกทั้งหมด 96 คน
   
 
  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
การส่งบทความ
การเขียนใบตอบรับตีพิมพ์
ตัวอย่างบทความและการอภิปรายฯ
ตัวอย่างการเขียนตารางและอ้างอิง
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เว็บไซต์สถาบันวิจัยฯ
 
   
   วัตถุประสงค์

  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความทั่วไป

การตรวจสอบทางวิชาการ

"บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ท่าน"
   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
เสมอไป

กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1: มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2: กรกฏาคม - ธันวาคม

การติดต่อสั่งซื้อ
สั่งซื้อได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ราคาเล่มละ 200 บาท ถ้าสั่งซื้อทางธนาณัติหรือเช็คทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ 250 บาท สั่งจ่าย ณ ปท. ชัยภูมิ(36000) ในนามสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน ปีที่พิมพ์ 2562 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 ศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา อำเภอละงู จังหวัดสตูล จันติมา จันทร์เอียด
2 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังกราฟิกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชลรดี ช่างทอง
ส่วนท้าย :  Download...
   


   


© Copyright 2018 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
โทรศัพท์ : 044-815-111, ภายใน. 4103, แฟกซ์ : 044-815-112
e-mail : research@cpru.ac.th