วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร
   
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา ไชยศิวามงคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองสุวรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา พัฒนากูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
อาจารย์ ดร.จีรนันท์ เขิมขันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
อาจารย์ ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร.กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิบรรณาธิการประจำวารสารชาวต่างประเทศ
   
Prof.Dr.Shigeo Sugimoto University of Tsukuba, Japan
   
   
   
   
   
การส่งบทความ
การเขียนใบตอบรับตีพิมพ์
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์และอภิปรายฯ
ตัวอย่างการเขียนตารางและอ้างอิง
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เว็บไซต์หลัก
 

 

© Copyright 2018 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
โทรศัพท์ : 044-815-111, ภายใน. 4103, แฟกซ์ : 044-815-112
e-mail : research@cpru.ac.th