วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  คำแนะนำผู้นิพนธ์
 
แนะนำวิธีเขียนบทความ

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นวารสารวิชาการสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิมพ์เผยแพร่ผลงานในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความทั่วไปทางการศึกษา บทความที่ได้รับการพิจารณาพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นงานทบทวนความรู้เดิมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เป็นบทความที่ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดๆ บทความอาจได้รับการปรับปรุงตามที่กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการเห็นสมควร เพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและนำไปอ้างอิงได้

การส่งต้นฉบับ

1. ภาษาพิมพ์ต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้คำศัพท์และการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน คำาศัพท์ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมดยกเว้นชื่อเฉพาะ ถ้าต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษก่อน

2. รูปแบบต้นฉบับใช้กระดาษ A4 พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษด้าน บนซ้าย 3.5 เซนติเมตร และล่าง ขวา 2.5 เซนติเมตร จัดรูปแบบ 2 คอลัมน์ ยกเว้นบทคัดย่อทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารอ้างอิง และตาราง ให้จัดรูปแบบ 1 คอลัมน์

3. ชนิดและขนาดตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ซึ่งขนาดตัวอักษร มีดังนี้

  • ชื่อเรื่อง ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา
  • ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา
  • หัวข้อหลัก ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา
  • หัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา
  • เนื้อเรื่องในหัวข้อหลักและหัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt.ตัวปกติ
  • เชิงอรรถหน้าแรกที่เป็นชื่อ-สกุล และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้นิพนธ์ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ

4. จำนวนหน้าความยาวของบทความไม่เกิน 10-12 หน้า หรือ 8,000-10,000 คำ รวมตาราง ภาพประกอบ รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง

5. การส่ง ส่ง file ต้นฉบับที่งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 0-4481-5111 ต่อ 6234 โทรสาร 0-4481-5111 หรือส่งทาง E-mail: research@cpru.ac.th หรือเว็บไซต์:http://journal.cpru.ac.th/web/home ต้นฉบับให้ระบุชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail address ทุกคนที่สามารถติดต่อได้สะดวก

บทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์

ประกอบด้วยหัวข้อและจัดเรียงลำดับ ดังนี้
1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดย่อภาษาไทย
4. คำาสำคัญภาษาไทย
5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 250 คำ)
6. คำาสำคัญภาษาอังกฤษ (Keywords)
7. บทนำ
8. ความมุ่งหมาย
9. สมมุติฐาน (ถ้ามี)
10. วิธีการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร เครื่องมือ การดำเนินการวิจัยหรือการทดลองการวิเคราะห์ข้อมูล)
11. ผลการวิจัย
12. อภิปรายผล
13. ข้อเสนอแนะ
14. เอกสารอ้างอิง

บทความวิชาการ

ประกอบด้วยหัวข้อและจัดเรียงลำดับ ดังนี้
1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดย่อภาษาไทย
4. คำาสำคัญภาษาไทย
5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 250 คำ)
6. คำาสำคัญภาษาอังกฤษ (Keywords)
7. บทนำ
8. เนื้อหา
9. บทสรุป
10. เอกสารอ้างอิง

บทความวิจารณ์หนังสือ ตำรา

1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อ – สกุลผู้นิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ชื่อ – สกุลผู้วิจารณ์หนังสือ ตำรา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. บทกล่าวนำหนังสือ ตำรา
5. ส่วนประกอบสำาคัญในการวิจารณ์หนังสือ ตำรา
5.1 ประเด็นเนื้อหาโดยรวมของหนังสือ ตำรา
5.2 องค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือ ตำรา
5.3 การนำไปประยุกต์ใช้
5.4 ข้อเสนอแนะเชิงวิพากษ์วิจารณ์
5.5 บทสรุปของผู้วิจารณ์
6. เอกสารอ้างอิง© Copyright 2018 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
โทรศัพท์ : 044-815-111, ภายใน. 4103, แฟกซ์ : 044-815-112
e-mail : research@cpru.ac.th