เข้าสู่ระบบ

กำหนดการสำคัญ
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ –
ปิดรับบทความ
การประกาศผลการพิจารณาบทความ 31 พ.ค. 2562
วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปิดรับบทความ
ติดต่อสอบถาม
ผศ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Email: wirapongc@cpru.ac.th
Tel: 044-815111 ต่อ 4103
สำหรับเจ้าหน้าที่
ประกาศ!!!

นักวิจัยที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วทุกท่าน กรุณาแจ้งยืนยันการชำระเงิน พร้อมแนบหลักฐานในระบบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ และท่านสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้โดยการ log in เข้าเว็บไซต์ หากในที่กรณีไม่สามารถยืนยันการชำระเงินในระบบได้ กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 044-815111 หรือ อีเมลสอบถามที่ research@cpru.ac.th สถานะการตอบรับผลงานวิจัยในระบบลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้จัดส่งเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้วเท่านั้น หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณา ติดต่อ ผู้จัดประชุมฯ โดยด่วน

ผู้จัดงานฯ ขออนุญาตถือว่าท่านสละสิทธิ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย หากพ้นตามเวลาที่กำหนดดังกล่าว

กรุณาตรวจสอบสถานะของท่านในระบบลงทะเบียน หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 044-815111 หรือ อีเมลสอบถามที่ research@cpru.ac.th โดยด่วน !!!

*กรุณาตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัดตามที่การประชุมกำหนด และตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดและ รูปแบบให้ถูกต้องก่อนจัดส่งเพราะ ฝ่ายจัดการประชุมฯ จะไม่ทำการพิสูจน์อักษรซ้ำ และไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

สถานะการตอบรับผลงานวิจัยในระบบลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้จัดส่งเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้วเท่านั้น หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณา ติดต่อ ผู้จัดประชุมฯ โดยด่วน

ผู้จัดประชุมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

>> ผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ต้นสังกัด พร้อมระบุรหัสบทความ (รหัสบทความสามารถดูได้ที่ link ลำดับการนำเสนอ) แจ้งทาง e-mail address: research@cpru.ac.th เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ออกใบสำคัญรับเงินให้ท่านในวันนำเสนอบทความ

!!! ปิดรับบทความแล้ว ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา !!!


หลักการและเหตุผล
               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (Sustainable Local Development through Creative Innovation and the Integration of Wisdom) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกันระหว่างนักวิจัย ซึ่งมีนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 91 บทความ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยได้รับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก จากความสำเร็จในการดำเนินโครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ดังกล่าว และเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงดำเนินโครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (The 2nd National Research Conference- CPRU 2019: Sustainable Local Development through Research and Innovation)

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัย
2) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระไปสู่องค์ความรู้ใหม่
3) เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกัน
4) เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
สาขางานวิจัยภาคโปสเตอร์และบรรยาย

1. ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
4. บริหารธุรกิจและการบัญชี

ผู้สนับสนุน