การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3

“วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

ณ อาคารเรียนรวม 9 ชั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Scroll to top