เข้าสู่ระบบ

กำหนดการสำคัญ
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ –
ปิดรับบทความ
การประกาศผลการพิจารณาบทความ 31 พ.ค. 2563
วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปิดรับบทความ
ติดต่อสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Email: research@cpru.ac.th
Tel: 044-815111 ต่อ 4103
สำหรับเจ้าหน้าที่
ขยายเวลารับบทความวิจัย !!!

ลงทะเบียนเข้าร่วม (ส่งบทความวิจัย ใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียน)

>> วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563

>> แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

>> นักวิจัยส่งผลงานฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

>> สอบถามเพิ่มเติม 044 815111 ต่อ 4103

>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวสุภารัตน์ ปราบคะเซ็นทร์ 06 3784 5141

>> อีเมล research@cpru.ac.th

ประกาศ!!!

นักวิจัยที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วทุกท่าน กรุณาแจ้งยืนยันการชำระเงิน พร้อมแนบหลักฐานการโอนมาที่อีเมล research@cpru.ac.th เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ สถานะการตอบรับผลงานวิจัยในระบบลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้จัดส่งเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้วเท่านั้น หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 044-815111 ต่อ 4103

ผู้จัดงานฯ ขออนุญาตถือว่าท่านสละสิทธิ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย หากพ้นตามเวลาที่กำหนดดังกล่าว

กรุณาตรวจสอบสถานะของท่านในระบบลงทะเบียน หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 044-815111 ต่อ 4103 หรือ อีเมลสอบถามที่ research@cpru.ac.th โดยด่วน !!!

*กรุณาตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัดตามที่การประชุมกำหนด และตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดและ รูปแบบให้ถูกต้องก่อนจัดส่งเพราะ ฝ่ายจัดการประชุมฯ จะไม่ทำการพิสูจน์อักษรซ้ำ และไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

สถานะการตอบรับผลงานวิจัยในระบบลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้จัดส่งเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้วเท่านั้น หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณา ติดต่อ ผู้จัดประชุมฯ โดยด่วน

ผู้จัดประชุมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

>> ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว กรุณากรอก "ใบสมัคร" ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเมนู "ค่าลงทะเบียน" และไปที่ "แบบฟอร์ม PayInSlip" และกรุณาส่งใบสมัครของท่านมาที่อีเมล research@cpru.ac.th เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ออกใบสำคัญรับเงินให้ท่านในวันนำเสนอบทความ
หลักการและเหตุผล
               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1และ 2 ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกันระหว่างนักวิจัย ซึ่งมีนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่าอยู่ในระดับมาก จากความสำเร็จในการดำเนินโครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 และ 2 ดังกล่าว และเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงขอเสนอโครงการ "การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ต่อไป

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัย
2) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระไปสู่องค์ความรู้ใหม่
3) เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกัน
4) เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
สาขางานวิจัยภาคโปสเตอร์และบรรยาย

1. ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
4. บริหารธุรกิจและการบัญชี

ข้อมูลการนำเสนอผลงานวิจัย

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
1.1 ดำเนินการสมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียน
1.2 ผู้นำเสนอจัดส่งบทวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) มายังคณะกรรมการดำเนินงาน
1.3 คณะกรรมการจัดส่งผลงานพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) อย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน เพื่อมาตรฐานทางวิชาการ
1.4 ผู้นำเสนอผลงานวิจัยปรับปรุงผลงานแล้วเสร็จ จัดส่งไฟล์แก้ไขฉบับสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์ในรูปเล่ม
1.5 ผู้นำเสนอผลงานวิจัยแต่งกายชุดสุภาพ พร้อมเตรียมการนำเสนอผลงานผ่านโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยใช้เวลานำเสนอเรื่องละไม่เกิน 15 นาที ตอบคำถามจากกรรมการไม่เกิน 5 นาที ผู้นำเสนอผลงานวิจัยควรพิมพ์ข้อมูลการนำเสนอเพื่อให้แก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอ จำนวน 3 ท่าน หมายเหตุ: ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
2.1 ดำเนินการสมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียน และค่าจัดทำโปสเตอร์
2.2 ผู้นำเสนอจัดส่งบทวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) มายังคณะกรรมการดำเนินงาน
2.3 คณะกรรมการดำเนินงานจัดส่งผลงานพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) อย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน เพื่อมาตรฐานทางวิชาการ
2.4 ผู้นำเสนอผลงานวิจัยปรับปรุงผลงานแล้วเสร็จ จัดส่งไฟล์แก้ไขฉบับสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์ในรูปเล่ม พร้อมส่งเนื้อหาการนำเสนอที่จะพิมพ์ลงในโปสเตอร์ มาที่อีเมล research@cpru.ac.th โดยเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี) วิธีด่าเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และรูปภาพประกอบ (ถ้ามี) (ขนาดของโปสเตอร์กว้าง 60 เซนติเมตร สูง 160 เซนติเมตร (แนวตั้ง) ผู้สมัครสามารถดูตัวอย่างโปสเตอร์ได้ที่เว็บไซต์ http://journal.cpru.ac.th/web/conference/)
2.5 คณะกรรมการดำเนินงานจะจัดทำโปสเตอร์ให้ผู้สมัคร
2.6 ผู้นำเสนอผลงานวิจัยต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ของตนเอง ใช้เวลานำเสนอเรื่องละไม่เกิน 15 นาที ตอบคำถามจากกรรมการ (จำนวน 2 ท่าน) ไม่เกิน 5 นาที
หมายเหตุ: ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาการดำเนินการ
การลงทะเบียน (วันนำเสนอผลงานวิจัย)
ภาคเช้า ลงทะเบียนระหว่างเวลา 08.00 น. – 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ภาคบ่าย ลงทะเบียนหน้าห้องนำเสนอผลงานวิจัย เวลา 13.00 น. – 13.30 น.
ผู้สนับสนุน